Koska od presovane koye i kosti 1 komad

PSB5 6.5" 125gr

PSB7 4.5" 70gr

PSB8 3" 25gr

Koska PRESSED bone

€0,30Price